شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار

 

آغاز به کار واحد تحقیق و توسعه

نوشته شده در:1394-03-31 07:24:31

با تکمیل کادر متخصصین شرکت واحد تحقیق و توسعه شرکت در محل جدید آزمایشگاه به صورت رسمی آغاز به کار کرد.